از قالب راضی هستید ؟
(7.909%) 14
بله
(92.09%) 163
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 177