از قالب راضی هستید ؟
(11.57%) 22
بله
(88.42%) 168
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 190