از قالب راضی هستید ؟
(9.836%) 18
بله
(90.16%) 165
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 183