از قالب راضی هستید ؟
(11.51%) 22
بله
(88.48%) 169
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 191